ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Paweł Galicki
tel.: 609 612 847
tel./fax: (87) 428 56 68
e-mail: info@gn.mazury.pl
Nr licencji: 17092

Zarządca nieruchomości i jego rola

Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości nabywa się prawo do wykonywania tego zawodu oraz używania tytułu zawodowego, który podlega ochronie prawnej.

Działalność zarządcy według ustawy polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:
– zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
– zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
– zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa
energetycznego,
– bieżące administrowanie nieruchomością,
– utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
– uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Usługa zarządzania

Licencjonowany zarządca nieruchomości świadczy usługi dla właścicieli poszczególnych typów nieruchomości. Podstawowym celem zarządcy jest zarządzanie majątkiem właściciela. Wypełniając powierzone obowiązki powinien zatem realizować przede wszystkim cele określone przez właściciela nieruchomości, a w szczególności utrzymywać i podnosić realną wartość nieruchomości. W miejscu tym należy zaznaczyć, iż realizacja zadań nie może narazić zarządcę na naruszenie obowiązujących przepisów, jak również przyjętych norm oraz dobrych zasad współpracy między stronami. Cele wskazane przez właściciela mogą być różne w zależności od typu nieruchomości, sposobu jej wykorzystania, czy realnej sytuacji majątkowej właściciela.
Formalne powiązania pomiędzy właścicielem a zarządcą oraz stopień zaufania niejednokrotnie są efektem wzajemnych relacji, które skutkować mogą scedowaniem na zarządcę stosownego zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Właściciel nieruchomości decydujący się na zatrudnienie zarządcy, musi zdawać sobie sprawę, iż tym samym przekazuje mu część swego władztwa nad nieruchomością. Dlatego też, właściwy zarządca to profesjonalny zarządca.

Umowa o zarządzanie

Powyższa umowa to dokument, który reguluje stosunki pomiędzy obiema stronami, czyli: właścicielem nieruchomości a zarządcą. Umowa o zarządzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarządca w ramach zawartej umowy łączącej go z właścicielem nieruchomości odpowiada za dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu powierzonych obowiązków, a nie za rezultat. Jak najbardziej trafnym jest więc szczegółowe określenie relacji pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości, gdyż leży to w interesie obu stron. Dlatego też wskazane jest, aby umowa o zarządzanie była obszerna, szczegółowa, a wręcz zawierała w swej treści nawet postanowienia dotyczące sytuacji hipotetycznych.

Treść umowy może być dowolnie kształtowana przez strony, w ramach obowiązujących przepisów. Poszczególne postanowienia umowy są uzależnione od rzeczywistych okoliczności, tj.: rodzaju nieruchomości, rodzaju prawa własności, celów zakreślonych przez właściciela oraz wzajemnych relacji między właścicielem a zarządcą. Ponadto, umowa powinna określać ramy odpowiedzialności zarządcy w zależności od poczynionych uzgodnień z właścicielem, a postanowienia umowy należy formułować językiem prostym, zrozumiałym i bez wątpliwości interpretacyjnych.

Umowa o zarządzanie to podstawowy dokument działalności zarządcy, który z natury jest dokumentem obszernym i wobec tego nie nadającym się do posługiwania na zewnątrz. Często z istoty wykonywanej usługi, zarządca musi legitymować się prawem do zarządzania daną nieruchomością. Dlatego też, powinien otrzymać od właściciela stosowne pełnomocnictwo, które określa osobę je udzielające, identyfikuje nieruchomość oraz jednoznacznie wyznacza zakres spraw wykonywanych przez zarządcę.